Cách Chia Thì IELTS WRITING TASK 1

Chia thì trong phần thi IELTS Writing Task 1 là một khó khăn mà nhiều Bạn gặp phải. Để xác định được chính xác thì của động từ, Bạn cần dựa vào hai yếu tố chính là đề bài và thông tin về thời gian được cho trên biểu đồ. Còn Cách Chia Thì IELTS WRITING TASK 1 như thế nào thì cùng About IELTS  khám phá nhé!

I. Cách Chia Thì IELTS WRITING TASK 1

1. Dựa vào đề bài để chia thì

Lưu ý:

 • Việc chia đúng thì động từ trong phần thi IELTS Writing Task 1 là cực kì quan trọng.
 • Để chia đúng thì, phải tìm hiểu trong phần câu hỏi và các thông tin liên quan đến thời gian trong các biểu đồ, xem thử các thông tin đó giúp chia thì như nào cho đúng

2. Quy tắc chia thì IELTS WRITING TASK 1

Lưu ý:

 • Nếu là một thời điểm tại quá khứ, ví dụ July 1997, sẽ sử dụng Past tenses.

Ví dụ: I met my husband in July 1997.

 • Nếu là dự đoán cho tương lai, ví dụ cho năm 2022, sẽ sử dụng Future tenses.

Ví dụ: Qatar will host the World Cup in 2022.

 • Nếu không có bất kỳ dấu hiệu nào về thời gian (tức là biểu đồ không đề cập tới năm tháng gì cả), hãy sử dụng Present tenses (các thì hiện tại).

Ví dụ: Vietnam is a pretty awesome country

 • Nếu đề bài cho năm HIỆN TẠI, phải chia thì SIMPLE PRESENT

II. Các thì thường gặp IELTS WRITING TASK 1

1. Present simple – Hiện tại đơn

Cách dùng hiện tại đơn

Lưu ý:

 • Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại, Chân lý, sự thật hiển nhiên
 • Sử dụng thì Hiện tại đơn nếu đề bài không đề cập đến bất kỳ một mốc thời gian nào.

Chia thì hiện tại đơn IELTS WRITING TASK 1

 •  Dạng process thường chia hiện tại đơn

Lưu ý:

 • IELTS Writing Task 1 Process – Quy trình có thể coi là Facts (sự thật) nên Present Simple là thì thích hợp nhất.

Ví dụ: In the leather production process, right after animal skin is soaked into water, it is then dried under high temperature.

 • Các chỉ từ ở câu intro & overview thường chia hiện tại đơn

IELTS Writing Task 1 Các chỉ từ ở Câu mở đầu (Paraphrase) và Câu nhận xét chung (Overview) nên chia ở thì hiện tại đơn
Là chỉ các từ chỉ như (show, illustrate….) chứ các động từ liên quan đến bài vẫn chia thì theo mốc thời gian đề cho

Ví dụ: The graph represents, chứ không phải là represented, hoặc It is immediately obvious that, không phải là it was immediately…

2. Present Perfect – Hiện tại hoàn thành

Cách dùng hiện tại hoàn thành

Lưu ý:

 • Diễn tả sự việc diễn ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại
 • Diễn tả hành động mới diễn ra gần đây
 • Diễn tả sự trải nghiệm hay kinh nghiệm
  • S + have/ has + V3/ed
  • S + haven’t/ hasn’t + V3/ed
  • Have/ Has + S + V3/ed?

 Chia thì hiện tại hoàn thành IELTS WRITING TASK 1

Lưu ý:

 • Trong IELTS Writing Task 1, sẽ sử dụng thì Hiện tại hoàn thành để nói về những thay đổi diễn ra qua một thời kì, vẫn còn kéo dài đến hiện tại và có thể còn tiếp diễn qua tương lai.

Ví dụ:

 •  The price of oil has fallen by $5 a barrel every week since July.

3. Present Perfect Continuous – Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cách dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Lưu ý:

 • Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ diễn ra liên tục và kéo dài đến hiện tại 
 • Diễn tả hành động đã xảy ra, vừa mới kết thúc nhưng kết quả của hành động vẫn có thể nhìn thấy được ở hiện tại.
  • S + have/ has + been + V-ing
  • S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing
  • Have/ Has + S + been + V-ing?

 

Chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn IELTS WRITING TASK 1

Ví dụ:

 • Oil prices have been decreasing since July.

4. Future Perfect – Tương lai hoàn thành

Cách dùng tương lai hoàn thành

Lưu ý:

 • Diễn tả sự việc sẽ kết thúc tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
 • Sử dụng giới từ BY  IN khi viết câu với thì này, cũng như mẫu câu mẫu câu “A is predicted/projected to …”

Chia thì tương lai hoàn thành IELTS WRITING TASK 1

Lưu ý:

 • Thì tương lai hoàn thành thực ra là rất ít gặp trong IELTS WRITING TASK 1 vì các số liệu là phỏng đoán nên không thể dùng thì tương lai đơn để khẳng định các số liệu trong bài được.

Ví dụ:

 • The price of oil will have reached $300 a barrel by 2020.
 • As can be seen from the current trend, the number of travelers visiting Europe countries is predicted to further increase in the upcoming years.

5 Past simple – Quá khứ đơn

Cách dùng quá khứ đơn

Lưu ý:

 • Past Simple – Quá khứ đơn được sử dụng để miêu tả sự việc bắt đầu và kết thúc tại các thời điểm trong quá khứ.

Chia thì quá khứ đơn IELTS WRITING TASK 1

Lưu ý:

 • Dạng bài Biểu đồ và Maps thì đề bài sẽ có chu kỳ thời gian rõ ràng (nếu là năm quá khứ), thường là thời gian trong quá khứ, sẽ phải chia thì ở quá khứ đơn.

Ví dụ:

 • The price of oil fell from $150 in Jan 2014 to $50 in Jan 2015.
 • In 1994, while the amount of money spent on vehicles soared to reach the peak of $10 million, other expenditures for the rest decreased considerably to only $ 4 million.

6. Past Perfect – Quá khứ hoàn thành

Cách dùng quá hoàn thành

Lưu ý:

 • Past Perfect – Quá khứ hoàn thành diễn tả sự việc xảy ra trước một sự việc khác xảy ra trong quá khứ.

Chia thì quá khứ hoàn thành IELTS WRITING TASK 1

Ví dụ:

 • After it had reached a peak of almost £70,000 in 1998, the average price dropped slightly in 2006 before finishing the period at £50,000 in 2000.

Check Your IELTS Writing 

IV. Xét ví dụ chia thì IELTS WRITING TASK 1

1. Bài 1

The graphs below show a prediction to 2018 by the International Monetary Fund of the world’s Gross Domestic Product (GDP) growth.

 • Sử dụng thì quá khứ đơn (Past Simple) để miêu tả yếu tố đã xảy ra trong quá khứ
 • In 2009 GDP dropped to -2.5%, the lowest growth across the period.

2. Bài 2

Lưu ý:

 • Biểu đồ sau đây ở năm 2002 và 2010, đều là các năm trong quá khứ, nên sẽ chia thì quá khứ đơn như những gì IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên