IELTS Vocabulary Topic Noise and Ideas for IELTS

Noise là topic có thể không phải rất phổ biến trong IELTS như các topic khác nhưng vẫn có khả năng ra đề trong cả IELTS Speaking và Writing nhé. Thường topic này hay đi kèm với Quite Place – những không gian yên tĩnh.

NHỮNG TỪ VỰNG TOPIC NOISE HAY

 • squirrel(n) : sóc
 • chirp (v): hót
 • cicada (n): ve
 • bugging (adj): phiền phức
 • irritating (adj): phiền phức
 • yap (v): sủa
 • out of tune: lệch tông
 • in tune: đúng giọng
 • manner (n): cách cư xử
 • ear-drum: màng nhĩ
 • interfere (v): chen vào.
 •  Can’t bear Ving (expression): Có thể chịu đựng điều gì đó
 • Face up to (phrasal verb): Đối mặt với (một tình huống khó chịu)
 • Productivity (n): Năng suất
 • To lull SO to sleep (v): Đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng
 • To be stressed out (adj): Trạng thái căng thẳng tinh thần
 • Top recommendations (n): Rất được khuyến khích
 • Go-to (adj): Lý tưởng, lựa chọn đầu tiên
 • Auditory (n): Liên quan đến ý nghĩa thính giác
 • Tolerate (v) to accept or endure: Chấp nhận chịu đựng, nhẫn nhịn
 • To do (serious) harm to (v): Gây hại, tổn hại sức khỏe

NHỮNG CẤU TRÚC HAY CHO BÀI SPEAKING – Topic Noise
Một số cấu trúc câu hay, bạn có thể vận dụng cho IELTS Speaking nhé!

1. It’s not easy to find a place in Hanoi that is completely quiet though.

Nó thì không dễ dàng để tìm một nơi ở Hà Nội mà hoàn toàn yên tĩnh.

2. When I stay at home, I can hear the construction noise like the hammer banging, the drilling sounds, very irritating.

Khi ở nhà thì tôi vẫn nghe thấy tiếng ồn xây dựng như kiểu tiếng búa đập, tiếng khoan, rất là khó chịu.

3. What do you feel about living next to a noisy neighbourhood?

It’s very uncomfortable. Especially in your neighborhood, if they have some sorts of pets, you can actually hear the dogs yapping, cats meowing.

Nó thì không thoải mái một chút nào. Đặc biệt khi ở hàng xóm của bạn, nếu họ có nuôi thú cưng, bạn sẽ nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu.

4. When you go to public places like restaurants. It’s not exactly quiet either because everyone just try to speak louder so they can hear themselves and they can hear their friends.

Khi bạn đi đến những nơi công cộng như kiểu nhà hàng, nó cũng không yên tĩnh lắm bởi vì tất cả mọi người sẽ cố gắng nói to nhất có thể để học có thể nghe thấy bản thân mình và bạn của mình nữa.

5. When you go out on to the road and people peeping horns really loudly as well even though there’s nothing ahead of them. And when you go pass some shops that they‘re having their opening day and then you can just hear them blast out really loud in dancing music but very inappropriately.

Khi mà đi ra ngoài đường thì mọi người bấm còi xe cũng rất to mặc chù chả có cái gì chắn đường của họ cả, và khi mà đi ngang qua những cửa hàng mà họ đang khai trương, bạn có thể thấy họ mở nhạc vô cùng ầm ỹ và thiếu văn hoá.

6. What are the problems of noise?

Tiếng ồn gây nên những vấn đề gì?

Actually, noise can cause a lot of problems. First to human health, it can directly damage your ear, specifically your ear drum.

Moreover, I think noise can interfere into your concentration and so your productivity. Moreover, in terms of mental health it can cause a lot of problems.

Tiếng ồn có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là đối với sức khoẻ của con người, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tai của bạn, đặc biệt là màng nhĩ.

Ngoài ra thì tiếng ồn còn có thể gây xao nhãng sự tập trung và năng suất làm việc. Và đối với tâm lý thì nó cũng có thể gây ra rất nhiều vấn đề nữa.

7. What kinds of natural sound that you like listening to?

Bạn thích nghe những âm thanh tự nhiên nào?

Honestly, I really love the fire crackling sound. Especially in the winter time, I often listen to the fire crackling sound through audio. It helps me sleep better and I also play some background music at the same time, it’s really cozy, comfortable.

Thực ra thì tôi thích nghe tiếng củi cháy. Đặc biệt là vào mùa đông, tôi thường nghe tiếng củi cháy qua audio. Nó giúp tôi ngủ ngon hơn và tôi cũng hay bật nhạc nền cùng lúc đó, nó rất là ấm áp và dễ chịu.

8. What sort of natural sound do you enjoy?

Bạn thích nghe những âm thanh tự nhiên gì?

I really enjoy the raining sound no matter how heavy the rain is, but obviously only when I can stay in door, I don’t have to go anywhere or don’t have to run out for errands and missions.

Tôirất thích nghe tiếng mưa dù mưa to hay nhỏ, nhưng đương nhiên là chỉ khi tôi ở trong nhà, không phải đi ra ngoài, không phải đi làm việc này việc kia.

I really like that piece of silence in between songs. It gives me the feeling of “phew” . You can chill for a few second and then go back on it

Tôi rất thích nghe cái khoảng im lặng giữa những bài hát. Nó làm cảm giác kiểu “phew”. Bạn có thể thư giãn trong một vài giây và rồi quay trở lại với nó.

Trên đây là một từ vựng và cấu trúc câu trả lời hay để bạn áp dụng cho bài thi IELTS Speaking của mình nhé.

Xem thêm:

 IELTS Speaking Sample Answer topic Business

IELTS Speaking Sample Answer topic Music

Free Test IELTS Tại Đây

Bài mẫu Speaking Part 1 topic Noise

(nguồn: ieltsmaterial.com) các bạn tham khảo thêm nha:

1.Do you mind noises?

It’s really hard for me to say no. I mean, I really can’t bear noisy people, noisy places or even noisy things. For me noise is the number-one distractor when it comes to studying or working. You know, they actually just go ahead and interrupt my flow of thoughts.

2. What types of noise you come across in your daily life?

Well, I have to say that I face up to a rich variety of noises on a daily basis. The first type of noise is from traffic, especially during the rush hours. The second is noise from factories, construction sites which never fail to distract me from working, thereby reducing my productivity.

3. Are there any sounds that you like?

I think there is one sound that can always lull me to sleep, the rain sound. There are nights I was so stressed out that I can hardly sleep no matter how much I tried, and then I went online searching for some sound for deep sleep or relaxation, and rain sound is always one of the top choices. And since then rain sound has become my go-to on sleepless nights.

4. Where can you hear loud noise?

From a number of sources. It can come from the crazy drivers down there on the streets. It can come from a building being built. It can come from a music festivals or a DJ party where the crowd totally go wild. It can even come from a crying baby or a fight nextdoor.

5. Do you think there’s too much noise in modern society?

Indeed. I do think the level of noise is increasing overtime mainly due to human activities. The situation gets even worse if you live in a big modern city at a young age. Your auditory must be trained so hard to tolerate such noise everyday. It is really alarming now to raise people’s awareness towards this “invisible” killer.

6. Are cities becoming noisier?

Most cities in our country are suffering serious noise pollution due to rapidly increasing population and a massive amount of daily transportation. The consistently intense presence of noise does serious harm to the public health.