Tất Tần Tất Về Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh

Như bạn đã biết, Ngữ Pháp tiếng Anh đóng một phần quan trọng trong việc giúp bạn cải thiện và đạt được điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Bài viết dưới đây tổng hợp toàn bộ các đề mục ngữ pháp tiếng Anh hữu dụng . Các chuyên đề ngữ pháp đều được chia theo phần theo hệ thống rõ ràng để bạn học dễ dàng ôn luyện đầy đủ và bài bản theo từng phần. Đi kèm với mỗi bài hướng dẫn là các dạng bài tập và đáp án giúp người học thực hành để hiểu rõ hơn và khắc sâu thêm kiến thức vừa được học.

I. Các thì cơ bản trong tiếng Anh (Tenses in English)

Thì trong tiếng Anh cho biết về thời gian / thời điểm của các hành động, sự kiện xảy ra. Các bài viết trong mục này giới thiệu về cách dùng, hướng dẫn cách chia động từ theo thì và những lưu ý về thì cần nhớ.

  • Thì hiện tại đơn – Present Simple
  • Thì hiện tại tiếp diễn – Present Progressive
  • Thì hiện tại hoàn thành – Present Perfect
  • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Progressive
  • Thì quá khứ đơn – Past Simple
  • Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continous
  • Thì quá khứ hoàn thành – Past Perfect
  • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Past perfect Continous
  • Thì tương lai đơn – Future Simple
  • Thì tương lai tiếp diễn – Future Progressive
  • Thì tương lai hoàn thành – Future Perfect
  • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn – Future Perfect Continous
  • Thì tương lai gần – Near Future

II. Ngữ pháp về từ vựng trong tiếng Anh: (Vocabulary)

Nếu nói cấu trúc câu là khung thì từ vựng sẽ là các chất liệu để xây dựng một câu nói hay một bài tiếng Anh. Nếu muốn tạo nên một tổng thể sử dụng tiếng Anh tốt, trước hết chúng ta phải nắm rõ tác dụng của các chất liệu để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Đại từ:

  • Cách sử dụng ngôi trong Tiếng Anh và đại từ nhân xưng
  • Đại từ phản thân – Reflexive pronoun
  • Đại từ sở hữu – Possessive pronoun
  • Đại từ nhân xưng tân ngữ – Complement pronoun
  • Đại từ nhân xưng chủ ngữ – Subject pronoun
  • Cách sử dụng Tính từ sở hữu và Đại từ sở hữu

Danh từ:

  • Danh từ đếm được – Count noun
  • Danh từ không đếm được – Uncountable nouns

Phó từ:

  • Phó từ chỉ tần suất – Adverb of frequency
  • Phó từ chỉ nơi chốn – Adverb of place
  • Phó từ chỉ thời gian – Adverb of time
  • Cách sử dụng long và (for) a long time, long after, long before, long ago.

Lượng từ (Quantities)

  • Cách sử dụng a number of, the number of
  • Cách sử dụng little, a little, few, a few
  • Cách dùng a lot of, lots of, plenty of, a large amount of, a great deal of
  • Cách sử dụng much, many trong tiếng Anh

Từ nối (Linking words)

  • Cách sử dụng As if và As though
  • Cách sử dụng Althouh, Though và Even though
  • Cách sử dụng In spite of và Despite
  • Cách sử dụng Because và Because of
  • Cách sử dụng So và Such
  • Cách sử dụng cấu trúc “As well as” (vừa … vừa) trong tiếng Anh
  • Lối nói bao hàm: Not only ….. but also (không những … mà còn)

Một số loại từ vựng khác:

  • Cách sử dụng Tân ngữ (Object)
  • Cách dùng của giới từ: in, on, at
  • Cách dùng các mạo từ A/An, The
  • Liên từ – Linking Verb
  • Cách sử dụng “another”, “other” và “the other”
  • Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ pháp Tiếng Anh
  • Tính từ sở hữu – Possessive adjectives
  • Bảng về đại từ nhân xưng/ đại từ sở hữu/ đại từ phản thân/ tính từ sở hữu
  • Cách phát âm “s”, “es” trong tiếng Anh
  • Tiền tố trong tiếng Anh – Prefix
  • Giới từ trong tiếng Anh – Preposition
  • Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh
  • Cách phát âm “ed” trong tiếng Anh

Các loại động từ và cấu trúc động từ cần nhớ (Verb and structure of Verb)

  • Động từ khuyết thiếu – Modal verbs
  • Một số động từ đặc biệt: need, dare, to be, get
  • Cách dùng động từ Get
  • Cách dùng động từ Tobe
  • Cách dùng động từ Dare
  • Cách dùng động từ Need
  • Một số động từ bất quy tắc thường gặp trong tiếng Anh + Bảng tổng hợp 360 động từ bất quy tắc
  • Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb)
  • Cách dùng các động từ đi kèm với cả to V và V-ing
  • Động từ nguyên mẫu có “to” và không “to” (Infinitive verb with and without to)
  • Cách sử dụng danh động từ (Gerund Verb)
  • Cách sử dụng tobe used to và get used to
  • Cách phân biệt To Wish và To Hope
  • Cách thêm not vào sau động từ thường và tobe

III. Ngữ pháp về cấu trúc câu trong tiếng Anh: (Model of senteces)

Mỗi cấu trúc câu trong tiếng Anh lại biểu đạt một ý nghĩa khác nhau, một ngữ cảnh khác nhau. Để đạt được mục đích giao tiếp trong tiếng Anh, chúng ta cần nắm rõ tác dụng của từng loại cấu trúc, kết hợp hiệu quả với từ vựng cũng như hạn chế tối đa những nhầm lẫn trong sử dụng các loại câu.

Cấu trúc so sánh (Comparative sentences)

  • Cấu trúc so sánh nhất
  • Cấu trúc so sánh kép
  • Cấu trúc so sánh hơn – kém
  • Cấu trúc so sánh ngang bằng
  • Một số tính từ, phó từ dạng so sánh đặc biệt

Câu điều kiện (Conditional sentences)

  • Giới thiệu chung về câu điều kiện
  • Câu điều kiện loại 0 – The conditional sentence type 0
  • Câu điều kiện loại 1 – The conditional sentence type I
  • Câu điều kiện loại 2 – The conditional sentence type II
  • Câu điều kiện loại 3 – The conditional sentence type III
  • Câu điều kiện hỗn hợp – The conditional sentence type mixed

Câu giả định

  • Câu giả định – Subjunctive
  • Câu giả định dùng với tính từ
  • Câu giả định dùng “would rather” và “that”
  • Câu giả định dùng với các động từ cầu khiến

Câu cầu khiến / mệnh lệnh (Imperative sentences)

  • Cách sử dụng các cấu trúc cầu khiến
  • Câu mệnh lệnh với LET
  • Câu mệnh lệnh – Impretive

Câu trực tiếp – gián tiếp (Direct and Indirect speech)

  • Giới thiệu về lời nói trực tiếp & gián tiếp (Direct & Indirect Speech)
  • Nguyên tắc chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp
  • Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp
  • Hướng dẫn sử dụng câu trực tiếp gián tiếp

Câu bị động (Passive voice)

  • Các trường hợp đặc biệt của câu bị động – Passive voice
  • Cách đổi các thì trong câu bị động

Đảo ngữ (Inversion)

  • Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1
  • Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2
  • Các cấu trúc đảo ngữ đặc biệt (Phần I)
  • Các cấu trúc đảo ngữ đặc biệt (Phần II)

Mệnh đề quan hệ (Relative clause)

  • Cách dùng mệnh đề quan hệ cơ bản – Relative clause
  • Cách thêm giới từ vào trước mệnh đề tính từ (whom/which)

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject – Verb agreement)

  • Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần II
  • Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb agreement) Phần I

Một số cấu trúc câu khác: (Other sentences)

  • Câu nhấn mạnh (Câu chẻ) – Cleft sentence
  • Câu ước với WISH
  • Câu phủ định – Negative sentence

Các dạng câu hỏi: (Questions)

  • Câu hỏi đuôi – Tag question
  • Câu hỏi phức – Embedded question
  • Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why
  • Câu hỏi tân ngữ: Whom hoặc What
  • Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What
  • Câu hỏi Yes/ No Question

About IELTS hy vọng, bài viết về ngữ pháp trên đây sẽ giúp bạn học tiếng Anh tốt nhất, hiệu quả nhất!